หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

วิชา ช่างไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร


รายละเอียดหลักสูตร
 • กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า

 • ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

 • เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า

 • วงจรไฟฟ้า

 • ระบบไฟฟ้า

 1. การเดินสายติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 

 • เครื่องมือช่างไฟฟ้า

 • วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

 • การต่อสายไฟฟ้า

 • การเขียนแบบไฟฟ้า

 • วงจรและการติดตั้งวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร

 • การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย

 • การเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อพีวีซีและราง

 • การเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อโลหะ

 • การออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

 • การตรวจซ่อมแก้ไขข้อบกพร่องของวงจรไฟฟ้า

 1. การประมาณราคางานเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

 • การอ่านแบบและการเขียนรายการวัสดุ

 • การประมาณราคากลับหน้าหลักสูตร