หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ติดต่อเรา กิจกรรม สมัครเรียน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

ชายและหญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป

มีความรู้อ่านออกเขียนได้

มีความประพฤติเรียบร้อย

สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพ

ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

หลักฐานการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2รูป (1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)

ค่าใช้จ่าย

ค่าบำรุงการศึกษา 105 บาท (ยกเว้นคอมพิวเตอร์ 305 บาท )

สอบถามเพิ่มเติม โทร  02-240-0009  ,  02-350-1344