< โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บุคลากร หลักสูตร ติดต่อเรา
บุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)


นายภูชกร ทองทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางลัดดา ประนอม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 


นายอำนาจ ชุไชย์
สอนวิชาช่างไฟฟ้า

 
นายวิราช บุญไตรย์
สอนวิชาช่างเครื่องเสียง

 
น.ส.เมธิญา อ่อนเกษ
สอนวิชาเสื้อผ้าบุรุษ

 
น.ส.ณภัทชากร ศักดาพิศิษฏ์
สอนวิชาอาหารและโภชนาการ

 


น.ส.ณฐอร เกษศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุ

 
 
นายสุนทร พิมน้อย
สอนตัดผมสุภาพบุรุษ
ห้อง 2

 
นายชนะ หนูดาษ
สอนตัดผมสุภาพบุรุษ
ห้อง 1

 
นางแพรสินี พลายยงค์
สอนวิชาเสื้อสตรี

 
น.ส.จิราพร สีหมาน
สอนวิชาเสริมสวย
ห้อง2

 
น.ส.นิตยา พิมละมาตร์
สอนวิชาเสริมสวย
ห้อง1

 
 
นายกันต์กวี แสนทวี
สอนวิชาคอมพิวเตอร์


 
นายอรรถสิทธิ์ เงินทอง
สอนวิชาศิลปะประดิษฐ์

 
น.ส.ตติญานี ลออเอก
สอนวิชานวดแผนไทย

 
นายสุพจน์ วิทโยดม
สอนวิชาเครื่องเรือนไม้

 
ว่าที่ร้อยตรีสหเทพ นครชัยกุล
สอนวิชาเครื่องปรับอากาศ

 
 
นายศักดิ์ดา ฉิมวัย
พนักงานสถานที่

 
นางนารี ฉิมวัย
พนักงานสถานที่

 
นายวินัย กล่อมสกุล
พนักงานสถานที่

 
นายบัญาชา สุภาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

 
Copyright By Khlongtoei © 2010 All Rights Reserved.